VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

V nasledujúcich ustanoveniach nájdete dôležité informácie o právach a povinnostiach spotrebiteľa pri nákupoch v eshope www.manspace.sk prevádzkovanom spoločnosťou essentialscompany s.r.o.

 

1. Identifikačné údaje predávajúceho

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu

essentialscompany s.r.o.
Jánosa Aranya 7510/49, Dunajská Streda, 929 01, SLOVENSKO
Registrácia: OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 48416 / T
Konateľ: Marián Bačo
IČO: 53 523 423
DIČ: 2121409323
(nie sme platca DPH)

 

Korešpondenčná adresa a adresa výdajného miesta internetového obchodu

essentialscompany s.r.o.
Donnerova 717/33
841 04, Bratislava 4
Slovensko

 

Zodpovedná a kontaktná osoba

Bc. Marián Bačo
info@essentialscompany.sk
+421 911 361 321

 

2. Registrácia

V mene spoločnosti essentialscompany s.r.o. prehlasujeme, že osobné údaje registrovaných osôb v internetovom obchode manspace.sk nebudú poskytnuté tretím stranám ani tieto údaje nebudú inak zneužité. V prípade, že nám udelíte súhlas Vám budú zasielané informačné produktové emaily internetového obchodu manspace.sk v súlade s platným zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Odber týchto emailov si môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním emailu na info@essentialscompany.sk.

 

3. Uzatvorenie objednávky a kúpna zmluva

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v internetovom obchode na základe kúpy tovarov alebo služieb kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Aby kupujúci mohol tovar alebo služby zakúpiť, je potrebné, aby riadne vyplnil požadované údaje v objednávkovom procese tj. kontaktné údaje kupujúceho, adresa dodania, zvolenie spôsobu platby a zvolenie možnosti dopravy za objednaný tovar alebo služby.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru alebo služieb a týmto sa objednávka stáva pre kupujúceho záväznou.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorá sa môže zmeniť, doplniť alebo zrušiť iba na základe vzájomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim ak tieto úpravy nie sú v rozpore s súčasne platnými zákonmi alebo predpismi, alebo ako zákon alebo predpis neustanovuje inak. Predávajúci po obdržaní objednávky tovar expeduje.

Kupujúcemu je po spracovaní objednávky odoslaný email s potvrdením prijatia objednávky internetovým obchodom.

Môže sa stať, že vplyvom rôznych okolností predávajúci nebude schopný objednávku zabezpečiť v jej celom alebo čiastočnom rozsahu. Tieto okolnosti zväčša nastávajú vtedy, ak: sa tovar prestal vyrábať, nie je dostupný u výrobcu alebo externom sklade dodávateľa, výrobca alebo dodávateľ vykonal závažné zmeny, pre ktoré nie je možné objednávku realizovať alebo z dôvodov vyššej moci, môže predajca objednávku stornovať. O tomto je predajca povinný kupujúceho informovať emailom. Predávajúci môže objednávku stornovať aj v prípade, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé informácie, ktoré nie je možné overiť, ako napríklad nesprávny údaj emailovej adresy alebo nesprávne telefónne číslo. Ak kupujúci za tovar alebo služby už zaplatil, predávajúci je povinný tieto prostriedky vrátiť do lehoty 14 dní.

 

4. Reklamácie

V manspace.sk nakupujete bez rizika, tj. dodaný tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť v lehote do 14-tich pracovných dní. Kúpna zmluva nadobúda účinnosť dňom obdržania objednaného tovaru a od tohto dňa začína plynúť aj 14-dňová lehota na vrátenie tovaru.

 

5. Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Odstúpenie od zmluvy

V zmysle §12 ods. 1 Zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji môžete bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14-tich pracovných dní v textovej forme, napr. listom, faxom, e-mailom alebo vrátením tovaru. Odstúpenie od zmluvy alebo vrátenie tovaru je potrebné zaslať na našu adresu:

essentialscompany s.r.o.
Donnerova 33,
841 04, Bratislava,
Slovensko

alebo e-mailom: manspace@manspace.sk

Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za dodržanú, ak nám bude oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zaslané najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

S úctou vás žiadame, aby ste nám pri vrátení tovaru neposielali zásielky na dobierku. Tovar vrátený kupujúcim zaslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý, ale vrátený späť kupujúcemu.

 

Následky odstúpenia od zmluvy

Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky vami uhradené platby vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov súvisiacich s tým, že ste si vybrali iný druh doručenia, ako je najlacnejší druh štandardného doručenia, ktorý ponúkame) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše rozhodnutie o odstúpení od tejto zmluvy.

V prípade riadneho odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností tovaru a v pôvodnom obale – pokiaľ to balenie umožňuje. Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru podľa zákona 102/2014 §9 ods.1 v lehote do 14-tich dní odo dňa prevzatia odstúpenia od zmluvy. Skutočne zaplatená cena za vrátený tovar bude zaslaná poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom podľa voľby kupujúceho. Ak sa kupujúci k spôsobu vrátenia peňazí nevyjadrí včas, predávajúci má právo zvoliť najvhodnejší spôsob vrátenia peňazí, obvykle zhodný so spôsobom úhrady tovaru. Zodpovedáte iba za také zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Zašlite nám tovar späť poštou, kuriérom, alebo nám ho odovzdajte bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Vzor odstúpenia od zmluvy nájdete tu.

 

Vylúčenie/zánik práva na odstúpenie od zmluvy

Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

Odstúpenie od zmluvy z dôvodu nesprávnosti ceny

Obe zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy v prípade zjavnej slovnej, číselnej, písomnej alebo akejkoľvek technickej chyby v cene tovaru. Za takúto zjavnú chybu sa považuje najmä zjavne odlišná cena ako bežná cena pre takýto typ alebo druh výrobku. Takéto chyby môžu vznikať preklepom, náhodným premiestnením čísiel, chybou v softvéri a podobne.

 

6. Doprava tovaru

Vo všeobecnosti dopravu a dodanie tovaru na Slovensku zabezpečuje Slovenská pošta, súkromná prepravná spoločnosť 123kuriér.sk alebo služba odberných miest Packeta.sk. V prípade zahraničnej objednávky iný vhodný poštový kuriér.

 

7. Záruka

V prípade, ak má tovar zjavné materiálové alebo výrobné vady vrátane poškodenia tovaru pri preprave, takéto vady bezodkladne reklamujte u nás alebo v prípade poškodenia balíčka priamo u zamestnanca Slovenskej pošty alebo zamestnanca súkromnej kuriérskej spoločnosti, ktorý tovar doručuje. Neuplatnením reklamácie však nie sú dotknuté vaše zákonné nároky. Pri všetkých vadách zakúpeného tovaru, ktoré sa vyskytnú v zákonnej záručnej dobe, si môžete uplatniť nárok na dodatočné plnenie, nárok na odstránenie vady/opätovné doručenie a – v prípade splnenia zákonných podmienok – ďalšie nároky na zľavu z ceny alebo na odstúpenie od zmluvy.
Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú sme vás neupozornili, máte nárok na primeranú zľavu z dohodnutej ceny, ktorá zodpovedá povahe a rozsahu vady. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, máte tiež právo odstúpiť od zmluvy.
Právo odstúpiť od zmluvy máte aj vtedy, ak sme vás ubezpečili, že tovar má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienene vami, alebo že nemá žiadne vady, a takéto ubezpečenie sa ukáže ako nepravdivé.
Máte právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vám vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.
Akékoľvek reklamácie vád je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môžete domáhať na súde iba vtedy, ak ste vady vytkli v lehote najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.
Právo na náhradu nevyhnutných nákladov si môžete uplatniť na súde iba vtedy, ak ste nás o týchto výdavkoch informovali v lehote 24 mesiacov. Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Vady tovaru, ktoré nie je možné odstrániť:

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, máte právo na výmenu tovaru alebo máte právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady tovaru, máte právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

8. Platobné podmienky

Platby je možné realizovať prostredníctvom kreditnej/debetnej karty (MasterCard a Visa), služieb PayPal, alebo na dobierku. Vyhradzujeme si právo ponúknuť pre požadovanú dodávku len určité spôsoby platby.

 

Platba prostredníctvom služby PayPal

Platíte priamo cez svoj PayPal účet. Po odoslaní objednávky budete presmerovaní na službu PayPal za účelom schválenia ceny objednávky. Hneď po tom, ako na našom účte PayPal obdržíme informáciu o vašom schválení, začne sa proces odoslania objednávky – v závislosti od času prepravy, ktorý je uvedený pri danom tovare. Pri odoslaní tovaru bude z vášho účtu PayPal po uplatnení zliav, prípadne poukážok, atď. zaplatená skutočná fakturovaná cena tovaru. Skutočne fakturovaná cena tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek zákazníka alebo tovaru vyrobeného jasne na mieru, je z vášho PayPal účtu zaplatená okamžite po uplatnení zliav, poukážok, atď.
Platba kreditnou kartou

Platíte okamžite v procese objednávania zadaním údajov o vašej kreditnej karte. Pri odoslaní tovaru bude skutočná fakturovaná cena zaplatená z vašej kreditnej karty po uplatnení zliav, prípadne poukážok, atď. Skutočne fakturovaná cena tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek zákazníka alebo tovaru vyrobeného jasne na mieru, bude z vašej kreditnej karty zaplatená okamžite po uplatnení zliav, poukážok, atď.

Platba za tovar sa vykoná v hotovosti pri dodaní balíka vo výške uvedenej vo faktúre. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa odseku 2 sa platba vráti bankovým prevodom. Na tento účel potrebujeme informácie o vašom bankovom účte (IBAN a SWIFT), ktoré možno ľahko a bezpečne uložiť na zákazníckom účte. Vyhradzujeme si právo vystaviť poukážku vo výške hodnoty vráteného tovaru, ak ani po opakovaných upomienkach nebudú oznámené údaje o bankovom účte.

 

Platba v hotovosti alebo platobným terminálom pri osobnom odbere na adrese výdajného miesta eshopu

Platba za tovar pri osobnom odbere sa dá realizovať v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu. Faktúra za prevzatý tovar Vám bude poskytnutá v momente prevzatia objednávky. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa odseku 2 sa platba vráti bankovým prevodom. Na tento účel potrebujeme informácie o vašom bankovom účte (IBAN a SWIFT). Vyhradzujeme si právo vystaviť poukážku vo výške hodnoty vráteného tovaru, ak ani po opakovaných upomienkach nebudú oznámené údaje o bankovom účte.

 

9. Ceny

Naše ceny sú uvádzané v eurách (€, EURO) a obsahujú zákonom stanovenú výšku DPH tj. 20%.

 

10. Výhrada vlastníckeho práva

Tovar ostáva majetkom predávajúceho až do zaplatenia ceny v plnej výške.

 

11. Rozhodné právo

Tieto všeobecné podmienky sa riadia podľa slovenského práva.

 

12. Alternatívne riešenie sporov

Každý spotrebiteľ má právo domáhať sa ochrany práv spotrebiteľa podaním návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“), napríklad podaním návrhu Slovenskej obchodnej inšpekcii. Počas alternatívneho riešenia sporu spotrebiteľ spolupracuje so subjektom ARS na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

 

13. Vylúčenie zodpovednosti za odkazy tretích strán

Na našich stránkach používame odkazy na iné internetové stránky. Pre všetky tieto odkazy platí nasledovné: výslovne vyhlasujeme, že nemáme žiadny vplyv na štýl a obsah prepojených stránok. Z uvedeného dôvodu sa týmto výslovne dištancujeme od akéhokoľvek obsahu na všetkých prepojených stránkach tretích strán a tieto obsahy nepreberáme ako naše vlastné. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky zobrazené odkazy a na všetky obsahy stránok, na ktoré odkazy vedú.

 

14. Zmluvný jazyk a ukladanie textu objednávky

Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Text objednávky u nás neukladáme a po dokončení objednávky už nie je viac dostupný. Text vašej objednávky si však môžete hneď po odoslaní objednávky vytlačiť.

 

15. Práva k fotografiám

Majiteľom všetkých práv k fotografiám je spoločnosť essentialscompany s.r.o. alebo externý výrobca alebo dodávateľ. Použitie fotografií bez predchádzajúceho výslovného súhlasu nie je dovolené.

 

16. Orgán dozoru

Dohľad nad dodržiavaním zákonných ustanovení týkajúcich sa práv spotrebiteľa vykonáva

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
P. O. BOX 29
Bajkalská 21/A
827 99 Bratislava

Konkrétny miestu príslušný orgán:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru