REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Identifikačné údaje predávajúceho

Prevádzkovateľ internetového obchodu

essentialscompany s.r.o.
Jánosa Aranya 7510/49, Dunajská Streda, 929 01, SLOVENSKO
Registrácia: OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 48416 / T
Konateľ: Bc. Marián Bačo
IČO: 53 523 423
DIČ: 2121409323
(nie sme platca DPH)

 

Korešpondenčná adresa a adresa výdajného miesta internetového obchodu

essentialscompany s.r.o.
Donnerova 717/33

841 04 Bratislava
SLOVENSKO

 

Zodpovedná a kontaktná osoba

Bc. Marián Bačo
manspace@manspace.sk
+421 911 361 321

 

2. Reklamácie

V manspace.sk nakupujete bez rizika, tj. dodaný tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť v lehote do 14-tich pracovných dní. Kúpna zmluva nadobúda účinnosť dňom obdržania objednaného tovaru a od tohto dňa začína plynúť aj 14-dňová lehota na vrátenie tovaru.

 

3. Právo na odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

V zmysle §12 ods. 1 Zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji môžete bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14-tich pracovných dní v textovej forme, napr. listom, faxom, e-mailom alebo vrátením tovaru. Odstúpenie od zmluvy alebo vrátenie tovaru je potrebné zaslať na našu adresu:

essentialscompany s.r.o.
Donnerova 717/33,
841 04, Bratislava,
Slovensko

alebo e-mailom: info@essentialscompany.sk

Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za dodržanú, ak nám bude oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zaslané najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

S úctou vás žiadame, aby ste nám pri vrátení tovaru neposielali zásielky na dobierku. Tovar vrátený kupujúcim zaslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý, ale vrátený späť kupujúcemu.

 

Následky odstúpenia od zmluvy

Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky vami uhradené platby vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov súvisiacich s tým, že ste si vybrali iný druh doručenia, ako je najlacnejší druh štandardného doručenia, ktorý ponúkame) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše rozhodnutie o odstúpení od tejto zmluvy.

V prípade riadneho odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností tovaru a v pôvodnom obale – pokiaľ to balenie umožňuje. Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru podľa zákona 102/2014 §9 ods.1 v lehote do 14-tich dní odo dňa prevzatia odstúpenia od zmluvy. Skutočne zaplatená cena za vrátený tovar bude zaslaná poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom podľa voľby kupujúceho. Ak sa kupujúci k spôsobu vrátenia peňazí nevyjadrí včas, predávajúci má právo zvoliť najvhodnejší spôsob vrátenia peňazí, obvykle zhodný so spôsobom úhrady tovaru. Zodpovedáte iba za také zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Zašlite nám tovar späť poštou, kuriérom, alebo nám ho odovzdajte bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Vzor odstúpenia od zmluvy nájdete tu.

 

Vylúčenie/zánik práva na odstúpenie od zmluvy

Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

Odstúpenie od zmluvy z dôvodu nesprávnosti ceny

Obe zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy v prípade zjavnej slovnej, číselnej, písomnej alebo akejkoľvek technickej chyby v cene tovaru. Za takúto zjavnú chybu sa považuje najmä zjavne odlišná cena ako bežná cena pre takýto typ alebo druh výrobku. Takéto chyby môžu vznikať preklepom, náhodným premiestnením čísiel, chybou v softvéri a podobne.

 

4. Doprava tovaru

Vo všeobecnosti dopravu na Slovensku zabezpečuje Slovenská pošta, alebo súkromná prepravná a zásielková spoločnosť. V prípade zahraničnej objednávky iný vhodný poštový kuriér.

 

5. Záruka

V prípade, ak má tovar zjavné materiálové alebo výrobné vady vrátane poškodenia tovaru pri preprave, takéto vady bezodkladne reklamujte u nás alebo v prípade poškodenia balíčka priamo u zamestnanca Slovenskej pošty alebo zamestnanca súkromnej kuriérskej spoločnosti, ktorý tovar doručuje. Neuplatnením reklamácie však nie sú dotknuté vaše zákonné nároky. Pri všetkých vadách zakúpeného tovaru, ktoré sa vyskytnú v zákonnej záručnej dobe, si môžete uplatniť nárok na dodatočné plnenie, nárok na odstránenie vady/opätovné doručenie a – v prípade splnenia zákonných podmienok – ďalšie nároky na zľavu z ceny alebo na odstúpenie od zmluvy.
Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú sme vás neupozornili, máte nárok na primeranú zľavu z dohodnutej ceny, ktorá zodpovedá povahe a rozsahu vady. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, máte tiež právo odstúpiť od zmluvy.
Právo odstúpiť od zmluvy máte aj vtedy, ak sme vás ubezpečili, že tovar má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienene vami, alebo že nemá žiadne vady, a takéto ubezpečenie sa ukáže ako nepravdivé.
Máte právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vám vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.
Akékoľvek reklamácie vád je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môžete domáhať na súde iba vtedy, ak ste vady vytkli v lehote najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.
Právo na náhradu nevyhnutných nákladov si môžete uplatniť na súde iba vtedy, ak ste nás o týchto výdavkoch informovali v lehote 24 mesiacov. Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Vady tovaru, ktoré nie je možné odstrániť:

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, máte právo na výmenu tovaru alebo máte právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady tovaru, máte právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.